رویدادهای گرجی

به هردلیل بسیاری به کشورگرجستان ،سفرمی کنند و دوست دارند؛اگرنخواهند درآن کشورزندگی کنند ولی دست کم کارت اقامت این کشور را برای روزمبادا داشته باشند.دراین تارنما تلاش می کنم،رویدادهای به درد بخوراین کشور رابرای آنانی که کارپژوهشی می کنندویا قصد زندگی در این جا را دارند،بنویسم.بخشی از اطلاعات این تارنما را از نشریات رسمی ومعتبر،نقل می کنم که مجموعه ی نوشته ها،کاربردی باشد.سربلندوپیروز باشید.


راه های تماس بامابرای یاری وراه نمایی درزمینه ی سفربه گرجستان:

نشانی ایمیل(رایانامه):abolghasem.farhang@yahoo.comبرچسب‌ها: گرجستان, اقامت, سفر, گردشگری
نوشته شده توسط ابوالقاسم فرهنگ در ساعت 18:25 | لینک  | 

داستان خوش ساخت دارای هماهنگی محکم وتاثیرگذاری است بین این عناصر تشکیل دهنده:ساختار/موقعیت/شخصیت/ایده ی اولیه وژانرروایت.....

درادامه ی درس هادرموردتک تک عناصرداستان وچگونگی شکل دهی وشکل گیری آن ها خواهیم نوشت.


برچسب‌ها: داستان, نویسنده, نویسندگی, واژه
نوشته شده توسط ابوالقاسم فرهنگ در ساعت 15:47 | لینک  | 

به نظرمی رسدبرخلاف گذشته؛دیگرویزای گرجستان اریوال نیست .یعنی بایدپیش ازاقدام به رفتن ویزا رابایدتهیه کنید

نوشته شده توسط ابوالقاسم فرهنگ در ساعت 15:5 | لینک  | 

مدت هابودکه به این تارنما دسترسی نداشتم...اطلاعات تازه رابه زودی خواهم گذاشت.ازاین پس به جزپاسخ دادن به ایمیل هایتان،می توانم به یادداشت ها(کامنت ها)یتان هم پاسخ دهم.چون مدتی است گرجستان نیستم،شماره تلفن های ام،معتبرنیستند


برچسب‌ها: گرجستان, گردش گری, پاسخ گویی
نوشته شده توسط ابوالقاسم فرهنگ در ساعت 14:8 | لینک  | 

بیش ازیک سال است(ازژانویه2011)که گرجستان ،برای ایجادتفاهم وجذب سرمایه گذاران وگردشگران ایرانی،مقررات صدورروادیدبرای ایرانی ها رابرداشته است.یعنی این که ورودبه گرجستان،برای ما،ایرانی ها،تنهانیازبه گذرنامه ای داردکه ، حداقل حدود4ماه اعتبارداشته باشد.
درطی این مدت بیش از1سال،ایرانی های زیادی به این کشورسفرکرده اند.تعدادی ازآن هاعلاوه برگردش وتفریح؛تلاش کرده اندکه کارت اقامت این کشورراهم بگیرند.برای این کاریک شرکت به ثبت رسانده اند.به اداره امورخارجه رفته اند وتقاضای اقامت کرده اند.وتعدادی هم موفق به گرفتن کارت اقامت یک ساله شده اند.
ازسوی دیگرتعدادزیادی ازایرانی ها،پس ازگرفتن کارت اقامت این کشور،نه تنهاشرکت خودرافعال نکرده اند،بلکه ازگرجستان،خارج شده اندوبه قول معروف؛پشت سرشان راهم نگاه نکرده اندواین موضوع تاثیرنامطلوبی بردولت گرجستان گذاشت وباعث شدکه دولت گرجستان درمورددادن کارت اقامت به ایرانی ها،دچارتردیدشود.بیش ازیک ماه است که تقریباهیچ ایرانی نتوانسته است،کارت اقامت دریافت کند.ازسوی دیگرتعدادی ازشرکت های ایرانی ،ازراه گرفتن کارت اقامت برای دیگرایرانی ها،دراین کشور،درآمدهایی داشتندکه خودبه خوداین درآمدها قطع شده است.بگذریم که تعدادی به نادرستی ادعامی کنند که می توانندکارت اقامت بگیرند.


برچسب‌ها: گرجستان, اقامت, سفر, گردشگری
نوشته شده توسط ابوالقاسم فرهنگ در ساعت 18:40 | لینک  | 

درگرجستان ازمجسمه نمی ترسند.ایمانشان سست نمی شود.حکومت دست به دزدیدن آن ها  نمی زند.مجسمه های هرچندکوچک (که درجیب هم جامی گیرد )درپیاده روهاهست.باورکنیدنمی دزدند.این یکی مجسمه ی استالین است که البته درجیب که هیچ درجیب هم جانمی گیرد.نه باجرثقیل ونه باتریلی دزدیده نشده.چون ازعقایدکمونیستی اوهم نمی ترسند.دیکتاتوربوده که بوده،منفجرش نمی کنند.با آن پول درمی آورند.می دانم باورنمی کنید.چون باورمان رابه سمتی که می خواسته اند؛کشانده اندومادرمقابل باورهای غیردیدگاه حقنه شده،مقاومت خواهیم کرد.Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicاین یکی دیگرنه دیکتاتوربوده ونه درشهرستان گوری به دنیاآمده ،بلکه تصویریک بطری مچاله شده است ودرشهربندری باتومی نصب شده است.


برچسب‌ها: گرجستان, اقامت, سفر, گردشگری, مجسمه
نوشته شده توسط ابوالقاسم فرهنگ در ساعت 12:4 | لینک  | 

Image and video hosting by TinyPic


نمایی ازتفلیس پایتخت گرجستان.این نماراازقلعه ی تاریخی نارین قلعه گرفته ام.یعنی انگارنارین قلعه،تفلیس رااین گونه می بیند.دراین نمارودخانه ی کورا(کوری)که درحمله ی آغامحمدخان جنایت کار،ازخون گرجیان بی گناهی که ازمذهبشان وکشورشان دفاع می کرده اند،خون رنگ شده وهم چنین پل صلح که به مناسبت پایان جنگ تجاوزکارانه ی روسیه ی پوتینی به گرجستان،ساخته شده است.دراین جنگ روسیه اوستیای شمالی وآبخازیاراازکشورگرجستان جداکرد.جالب این است که این دوست ایران اسلامی،تنهاکشوری است که این2منطقه ی جداکرده شده رابه رسمیت شناخته است.


برچسب‌ها: گرجستان, اقامت, سفر, گردشگری
نوشته شده توسط ابوالقاسم فرهنگ در ساعت 20:18 | لینک  | 

Image and video hosting by TinyPicنمای درونی وبیرونی کلیسایی عظیم درتفلیس.ساخت این بنادرسال2008به پایان رسیده است.این کلیسدر9طبقه یک مجموعه ی12کلیسایی است وارتفاع آن ازکف تابلندترین نقطه ی ساختمان319متربلنداداردوبه عنوان نوعی ازپرداخت مالیات به دولت ،ساخته شده است.


گرجستان کوچک ودرعین حال بسیارزیبااست.همان طورکه درمطالب گذشته ی این تارنمادیده اید،پرچم این کشوربه شکل


برچسب‌ها: گرجستان, اقامت, سفر, گردشگری, کشورکلیساها, کارل مارکس
ادامه مطلب
نوشته شده توسط ابوالقاسم فرهنگ در ساعت 18:3 | لینک  | 


 

برای سفربه گرجستان بهانه هایی وجود دارد که به برخی از آن ها اشاره می کنم.ولی شاید مهم تر ازسفرهای کوتاه وبلندمدت به گرجستان،تلاش برای دریافت اقامت از این کشور ، داستان دیگری دارد.

اول ،کشش ها وگرایش ها برای سفز کوتاه مدت:

1-پاسخ به کنجکاوی انسان وشناخت دنیای ناشناخته.2_گریختن ازفضای تنگ ویافضای دل تنگی.3_نیاز به دهن کجی بی دردسر به شرایط اخلاقی حاکم بر ایران(نوعی از مخالفت با حکومت که نه تنها نگرانی درگیری ودست گیری واخراج وبررسی پرونده را به دنبال ندارد،بلکه هم ((فال است و هم تماشا)) وهم ژست مخالفت ونیاز به آزادی رادرخوددارد.)

4_نیازهرچند کاذب به سکس ومشروب.5_دست رسی سریع به یک کشورخارجی وژست تعریف برای دیگران.6_خیلی بیش تر از این حرف ها است ولی نه من که می نویسم ونه شما که می خوانید حوصله اش را نداریم.

دوم،انگیزه های گرفتن کارت اقامت:

1_احتمال پیوستن گرجستان به اتحادیه ی اروپا.2_نزدیک بودن به ایران وامکان سفرزمینی وهوایی.3  _نبودن در ایران به هر بهایی.    4_به هم ریختگی مسخره ی اوضاع اقتصادی وسیاسی ایران وورشکستگی اقتصادی.5_امکان پوشاندن ضعف های شخصیتی دورازنظر آشنایان 6_فرار از وضعیتی که آن رادرجا زدن وگندیدن در مرداب زندگی می دانیم.و بازهم بسیاری از عوامل دیگر......


برچسب‌ها: گرجستان, اقامت, سفر, گردشگری, فرارازدرماندگی
نوشته شده توسط ابوالقاسم فرهنگ در ساعت 17:36 | لینک  | 

 Image and video hosting by TinyPicپل آشتی بر روی رودکوری (کورا).این پل رابرای آشتی بین روسیه وگرجستان ساخته اند.دراین جنگ روسیه بخش هایی ازاوستیا و کل آبخازیا راازگرجستان جداکرد. جالب این است که تنهاکشوری که استقلال این هارا به رسمیت شناخته،خودروسیه است ولاغیر

هنوز مرده ات

هنوز مُرده ام

تفلیس را باور   نه

هنوزمُرده ات در زار زارِ نزار ِدوری ازچشمان ِیار ِستم پیشه ات نه

 

که تو خود ِ منی که ستم پیشه چون منی؟نه؟ستم دیده چون منی؟

 

هنوز گیسوان ِیار برشانه ات ریخته نه  د ل ِ من به جست وجوی ِتو ؟نه  

 

فضای دیوانه ی تفلیس ازمُرده ات که مرگ بِه از ندیدن ِیارَت ؟نه

 

فضای دیوانه ی تفلیس از مُرده ام؟ که شوی ِمن در من گم-مُرده؟نه

 

      خالی نمی شود که تو در منی

 

  و من که خنده دار تر از منی

 

     در تو  در تفلیس گنجایش آغوش مرا پس نمی زنی؟پس می زنی ؟نه؟

 

که در منی  منی که کَل پَتره های من  که من نه منی

 

گنجای ِآغوش ِ هیچ تازه ی کهنه شده ای نه                                                                   

 

 که ازیارِپار وپیرار دل کنده ای؟نه؟نه که نه؟ نه

 

من در واژه های ِ تازه  یعنی که تو منی

 

 ومن ِ تودل نکنده از یار ِ پار و غار هنوز منی

 

وتو منی که درگوشه ی دیسکویی درتفلیس کنارِ من وبسیار دور از منی؟

 

وپله های برقی که برق از منی می پراند  که تورابه خواب های ات قَسَم

 

که پنهانکی بوسه ای بر پستان های ام می زنی ؟ نه ؟که بسیار دور از منی

 

یابوسه ای برچشم های ام می زنی ؟نه؟بر تمام من که منی؟                                                             

 

که پله های برقی  از تو جدای ام می کند؟نه که انگار در اندیشه ی منی ؟

 

 منی که کنارِمنی که تو خودِمنی که واژه های تازه ی منی

 

که من باتو سرشارم از منی

 

کَل پَتره های من که لو می دهد مرا

 

هنوزمُرده ات

 

هنوز مُرده ام

تفلیس را باور   نه

هنوزمُرده ات در زار زارِ نزار ِدوری ازچشمان ِیار ِستم پیشه ات نه

 

که تو خود ِ منی که ستم پیشه چون منی؟نه؟ستم دیده چون منی؟

 

هنوز گیسوان ِیار برشانه ات ریخته نه  د ل ِ من به جست وجوی ِتو ؟نه  

 

فضای دیوانه ی تفلیس ازمُرده ات که مرگ بِه از ندیدن ِیارَت ؟نه

 

فضای دیوانه ی تفلیس از مُرده ام؟ که شوی ِمن در من گم-مُرده؟نه

 

      خالی نمی شود که تو در منی

 

  و من که خنده دار تر از منی

 

     در تو  در تفلیس گنجایش آغوش مرا پس نمی زنی؟پس می زنی ؟نه؟

 

که در منی  منی که کَل پَتره های من  که من نه منی

 

گنجای ِآغوش ِ هیچ تازه ی کهنه شده ای نه                                                                   

 

 که ازیارِپار وپیرار دل کنده ای؟نه؟نه که نه؟ نه

 

من در واژه های ِ تازه  یعنی که تو منی

 

 ومن ِ تودل نکنده از یار ِ پار و غار هنوز منی

 

وتو منی که درگوشه ی دیسکویی درتفلیس کنارِ من وبسیار دور از منی؟

 

وپله های برقی که برق از منی می پراند  که تورابه خواب های ات قَسَم

 

که پنهانکی بوسه ای بر پستان های ام می زنی ؟ نه ؟که بسیار دور از منی

 

یابوسه ای برچشم های ام می زنی ؟نه؟بر تمام من که منی؟                                                             

 

که پله های برقی  از تو جدای ام می کند؟نه که انگار در اندیشه ی منی ؟

 

 منی که کنارِمنی که تو خودِمنی که واژه های تازه ی منی

 

که من باتو سرشارم از منی

 

کَل پَتره های من که لو می دهد مرا

 

هنوزمُرده ات

 

هنوز مُرده ام

تفلیس را باور   نه

هنوزمُرده ات در زار زارِ نزار ِدوری ازچشمان ِیار ِستم پیشه ات نه

 

که تو خود ِ منی که ستم پیشه چون منی؟نه؟ستم دیده چون منی؟

 

هنوز گیسوان ِیار برشانه ات ریخته نه  د ل ِ من به جست وجوی ِتو ؟نه  

 

فضای دیوانه ی تفلیس ازمُرده ات که مرگ بِه از ندیدن ِیارَت ؟نه

 

فضای دیوانه ی تفلیس از مُرده ام؟ که شوی ِمن در من گم-مُرده؟نه

 

      خالی نمی شود که تو در منی

 

  و من که خنده دار تر از منی

 

     در تو  در تفلیس گنجایش آغوش مرا پس نمی زنی؟پس می زنی ؟نه؟

 

که در منی  منی که کَل پَتره های من  که من نه منی

 

گنجای ِآغوش ِ هیچ تازه ی کهنه شده ای نه                                                                   

 

 که ازیارِپار وپیرار دل کنده ای؟نه؟نه که نه؟ نه

 

من در واژه های ِ تازه  یعنی که تو منی

 

 ومن ِ تودل نکنده از یار ِ پار و غار هنوز منی

 

وتو منی که درگوشه ی دیسکویی درتفلیس کنارِ من وبسیار دور از منی؟

 

وپله های برقی که برق از منی می پراند  که تورابه خواب های ات قَسَم

 

که پنهانکی بوسه ای بر پستان های ام می زنی ؟ نه ؟که بسیار دور از منی

 

یابوسه ای برچشم های ام می زنی ؟نه؟بر تمام من که منی؟                                                             

 

که پله های برقی  از تو جدای ام می کند؟نه که انگار در اندیشه ی منی ؟

 

 منی که کنارِمنی که تو خودِمنی که واژه های تازه ی منی

 

که من باتو سرشارم از منی

 

کَل پَتره های من که لو می دهد مرا

 

هنوزمُرده ات

 

هنوز مُرده ام

تفلیس را باور   نه

هنوزمُرده ات در زار زارِ نزار ِدوری ازچشمان ِیار ِستم پیشه ات نه

 

که تو خود ِ منی که ستم پیشه چون منی؟نه؟ستم دیده چون منی؟

 

هنوز گیسوان ِیار برشانه ات ریخته نه  د ل ِ من به جست وجوی ِتو ؟نه  

 

فضای دیوانه ی تفلیس ازمُرده ات که مرگ بِه از ندیدن ِیارَت ؟نه

 

فضای دیوانه ی تفلیس از مُرده ام؟ که شوی ِمن در من گم-مُرده؟نه

 

      خالی نمی شود که تو در منی

 

  و من که خنده دار تر از منی

 

     در تو  در تفلیس گنجایش آغوش مرا پس نمی زنی؟پس می زنی ؟نه؟

 

که در منی  منی که کَل پَتره های من  که من نه منی

 

گنجای ِآغوش ِ هیچ تازه ی کهنه شده ای نه                                                                   

 

 که ازیارِپار وپیرار دل کنده ای؟نه؟نه که نه؟ نه

 

من در واژه های ِ تازه  یعنی که تو منی

 

 ومن ِ تودل نکنده از یار ِ پار و غار هنوز منی

 

وتو منی که درگوشه ی دیسکویی درتفلیس کنارِ من وبسیار دور از منی؟

 

وپله های برقی که برق از منی می پراند  که تورابه خواب های ات قَسَم

 

که پنهانکی بوسه ای بر پستان های ام می زنی ؟ نه ؟که بسیار دور از منی

 

یابوسه ای برچشم های ام می زنی ؟نه؟بر تمام من که منی؟                                                             

 

که پله های برقی  از تو جدای ام می کند؟نه که انگار در اندیشه ی منی ؟

 

 منی که کنارِمنی که تو خودِمنی که واژه های تازه ی منی

 

که من باتو سرشارم از منی


برچسب‌ها: گرجستان, اقامت, سفر, گردشگری
نوشته شده توسط ابوالقاسم فرهنگ در ساعت 13:42 | لینک  | 

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادhttp://s5.tinypic.com/ek1ao3_th.jpg
پرش به: ناوبری, جستجو

مختصات: شرقی′۴۷°۴۴ شمالی′۴۳°۴۱ (نقشه)

گرجستان
საქართველო
ساکارتْوِلو


شعار ملیძალა ერთობაშია
(نیرو در همبستگی است)
سرود ملیთავისუფლება
( آزادی)
Tavisupleba vocal.ogg
پایتخت
(و بزرگترین شهر)
تفلیس
شرقی′۴۷°۴۴ شمالی′۴۳°۴۱
زبان رسمی گرجی
نوع حکومت جمهوری دمکراتیک
نام حاکمان 
رئیس جمهور
نخست وزیر

میخائیل ساکاشویلی
نیکولوز گیلائوری 
موارد منجر به تشکیل
انقلاب 1382 گرجستان
1382
مساحت
 -  مساحت ۶۹٬۷۰۰ کیلو متر مربعکیلومتر مربع (۱۲۱ام)
جمعیت
 -  سرشماری ۴٬۶۳۰٬۸۴۱ 
(115ام)
 -  تراکم جمعیت 66 نفر بر کیلومتر مربع‎/km۲‏ (132ام)
تولید ناخالص داخلی (تخمین ۱۳۸۶)
 -  مجموع ۲۰، ۵۱۶ میلیارد دلار (117ام)
 -  سرانه ۴، ۶۹۴ دلار (112ام)
شاخص توسعه انسانی (۱۳۸۶) ۷۵۵/۰ (میانه) (95ام)
واحد پول = لاری ლ)۱ (GEL)
منطقه زمانی CET (ساعت جهانی+4)
 -  تابستانی (DST) CEST (ساعت جهانی)
نوع تقویم میلادی
جهت رانندگی راست
دامنه اینترنتی .ge
پیش‌شماره تلفنی +995

گُرجستان (گرجی: საქართველო، (تلفظ: ساکارتْوِلو) با نام فارسی رسمی جمهوری دمکراتیک گرجستان با نام بین المللی Georgia و با نام بین المللی رسمی Democratic Republic of Georgia (به اختصار:DRG ) کشوری در جنوب شرقی اروپا و در منطقهٔ قفقاز است با ۶۹٬۷۰۰ کیلو متر مربّع وسعت (121ام درجهان) و بر پایهٔ سرشماری سال 1387 حدود ۴٬۶۳۰٬۸۴۱ نفر جمعیت است. پایتخت، بزرگ‌ترین شهر و مرکز سیاسی گرجستان ، تفلیس (گرجی: თბილისი، (تلفظ: تْبیلیسی) است.

گرجستان کشوری است که در منطقه اوراسیا قرار دارد که مرز میان اروپا و آسیا است. گرجستان در میانه و غرب قفقاز جنوبی (ماورای قفقاز) واقع شده‌است و از شمال با فدراسیون روسیه، از شرق با جمهوری آذربایجان، از جنوب با ارمنستان، و از جنوب غربی با ترکیه هم مرز است و در غرب هم به دریای سیاه منتهی می شود.

نظام سیاسی گرجستان برپایهٔ قانون اساسی پایه‌ریزی شده‌است. بالاترین جایگاه رسمی گرجستان پس ، رئیس جمهور است که اکنون در اختیار میخائیل ساکاشویلی است. مسیحیت دین رسمی، ارتدوکس مذهب رسمی و گرجی، زبان رسمی این کشور است. گرجستان به عنوان یک سرزمین و یک ملت، پیشینه‌ای کهن دارد و یکی از‌ کشورهای تاریخی جهان به ‌شمار می‌رود.

گرجستان کشوری کوهستانی و پرباران می‌باشد که پهناوری آن ۶۹٬۷۰۰ کیلومتر مربع (۱۲۱ام) است و جمعیت آن ۶/۴ میلیون تن (آمار ۱۳۸۷) می‌باشد. بیشتر مردم گرجستان مسیحی هستند و ۸۴ درصد آنان از نژاد گرجی هستند که به زبان گرجی سخن می‌گویند، این زبان خط ویژه خود را دارد.

گرجستان تاریخ و فرهنگ پربار و کهنی دارد و از نخستین کشورهایی است که مسیحیت را به عنوان دین رسمی کشور برگزید (در سده‌های چهارم و پنجم میلادی). تاریخ و فرهنگ گرجستان با ایران مشترکات بسیاری دارد چراکه این کشور مدتها جزئی از ایران بوده‌است. در دوره صفویه، مادر بیشتر شاهان، گرجی بودند و گرجی‌ها در بسیاری از مناصب کشوری و لشکری حضور داشتند. در سال ۱۱۹۲ هجری خورشیدی (۱۸۱۲ میلادی/۱۲۲۸ قمری) طبق پیمان‌نامه گلستان، گرجستان رسماً از ایران جدا شد و به خاک روسیه تزاری پیوست. پس از انقلاب اکتبر و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، گرجستان با عنوان جمهوری سوسیالیستی گرجستان شوروی به یکی از جمهوری‌های آن تبدیل شد. گرجستان پس از فروپاشی شوروی در دی ۱۳۷۰ (دسامبر ۱۹۹۱) از شوروی اسقلال یافت.

این کشور دارای دو جمهوری خودمختار آبخازیا و اوستیای جنوبی (به گرجی: منطقهٔ تسخینوالی) است که در شمال کشور و در همسایگی روسیه هستند و اکنون این دو منطقه با پشتیبانی روسیه اعلام استقلال کرده‌اند.

حکومت گرجستان، جمهوری دموکراتیک و سکولار است. رئیس جمهور کنونی کشور میخائیل ساکاشویلی است که رابطه نزدیکی با غرب دارد و خواهان عضویت گرجستان در ناتو و اتحادیه اروپا می‌باشد. و با روسیه برسر دو جمهوری خودمختار آبخازیا و اوستیای جنوبی - به ویژه پس از جنگ سال ۱۳۸۷ - اختلافات فراوانی دارد.


برچسب‌ها: گرجستان, اقامت, سفر, گردشگری
نوشته شده توسط ابوالقاسم فرهنگ در ساعت 12:53 | لینک  | 


آشنایی با گرجستان جهان > روسیه‌و قفقاز  - همشهری آنلاین:
گرجستان یکی از کشورهای استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی است که در منطقه قفقاز واقع شده و از نظر جغرافیای سیاسی اهمیت زیادی دارد.

این کشور از شمال با روسیه، از جنوب با ترکیه و ارمنستان و از شرق با آذربایجان همسایه است. در غرب این کشور دریای سیاه قرار دارد.

کشور گرجستان یکی از کشورهای قاره اروپا است البته به طور دقیق باید گفت کشوری است که در منطقه اوراسیا قرار دارد که مرز بین اروپا و آسیا است. دو سوم این کشور کوهستانی است.

این کشور تاریخ طولانی دارد. گرجستان دومین کشور در جهان بود که دین مسیحیت را به عنوان دین رسمی در قرن چهارم پس از میلاد انتخاب کرد. مردم آن به میهمان‌نوازی معروفند و سنت‌ها و غذاهای آن طرفداران زیادی دارد.

این کشور عضو سازمان جهانی تجارت است و تلاش می‌کند به عضویت اتحادیه اروپا و ناتو درآید.

سیاست در گرجستان

در جمهوری سوسیالیستی گرجستان رئیس جمهور هم رئیس حکومت است و هم رئیس دولت. رئیس جمهور با رای مردم برای دوره‌ای پنج ساله انتخاب می‌شود. نخست‌وزیر این کشور هم مسئولیت برخی از وزراتخانه‌ها را به عهده دارد.

مجلس قانونگذاری این کشور 235 کرسی دارد که نمایندگانش با رای مردم برای دوره‌ای پنج ساله انتخاب می‌شوند.

Georgia map

اقتصاد در گرجستان

تولید ناخالص داخلی این کشور 65/19میلیارد دلار است. دو میلیون و 20 هزار نفر نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در این کشور 6/13 درصد است. 31 درصد از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال 2007 نرخ تورم در آن 11 درصد بود.

محصولات صادراتی آن شامل ضایعات آهن، آب معدنی، سنگ آهن، وسایل نقلیه و میوه و خشکبار است که به کشورهای ترکیه (7/12 درصد)، آذربایجان (4/9 درصد)، روسیه (7/7 درصد)، ارمنستان (5/7درصد)، ترکمنستان (3/7 درصد)، بلغارستان (4/6 درصد)، آمریکا (6 درصد)، اوکراین (8/5 درصد)، کانادا (5 درصد) و آلمان (6/4درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی آن شامل سوخت، وسایل نقلیه، ‌ماشین‌آلات، حبوبات و دیگر مواد خوراکی و دارو است که از کشورهای روسیه (2/15 درصد)، ترکیه (2/14 درصد)،آلمان(5/9درصد)، اوکراین (7/8 درصد) و آذربایجان (7/8 درصد) وارد می‌شود.

مردم گرجستان

جمعیت این کشور چهار میلیون و 630 هزار نفر با میانگین سنی 38 سال است. رشد جمعیت در این کشور منفی است. امید به زندگی برای زنان 80 و برای مردان 73 سال است.

کمتر از 1/0 درصد از جمعیت بزرگسال این کشور به بیماری ایدز مبتلا هستند. زبان رسمی این کشور گرجی است که الفبای ویژه خود را هم دارد.

حدود 84 درصد از مردم این کشور مسیحی ارتودوکس و 10 درصد مسلمان هستند.

ارتباطات در گرجستان

در این کشور 544 هزار خط تلفن ثابت و دو میلیون و 400 هزار خط تلفن همراه وجود دارد.

گرجستان 30 هزار میزبان اینترنتی و 332 هزار کاربر دارد.


برچسب‌ها: گرجستان, اقامت, سفر, گردشگری, کلاه برداری
نوشته شده توسط ابوالقاسم فرهنگ در ساعت 12:45 | لینک  | 

عکسی از مچختاشهری زیبا درنزدیکی تفلیس Image and video hosting by TinyPicبه تازگی گرجستان ،ویزای یک ساله هم برای ایرانیان صادر نمی کند.آخرین شنیده ام دال براین است که گویایکی 2نفرمی توانند؛اقامت یک ساله بگیرندولی فعلا اعتمادنکنید،فقط شنیده ام.یک زن وشوهرادعامی کنندکه باخرید ملک درگرجستان می توانند کارت اقامت بگیرند. کلاه بردارهستندچون املاک موردپیش نهاد هم مشکوک است. اگربرای مسافرت چندروزه به گرجستان سفرکردید،به هیچ وجه پول دستی{حتی برای چنددقیقه} به کسی ندهید.فریب برپایی شرکت وتولیدکننده ی دمپایی و گرفتن نمایندگی پخش و تاسیس شرکت برای دریافت کارت اقامت وپاسپورت رانخورید.ازپیشنهادهای دیگرراه اندازی آرایشگاه وماساژاست به زنی که این پیش نهادرا می دهد اعتمادنکنیدfile:///C:/Users/Pejman/Desktop/183.JPGfile:///C:/Users/Pejman/Desktop/183.JPG
برچسب‌ها: گرجستان, اقامت, سفر, گردشگری, کلاه برداری
نوشته شده توسط ابوالقاسم فرهنگ در ساعت 18:30 | لینک  |